Členové

Kateřina Chládková

Kateřina je vedoucí speakinlabu. Zabývá se tím, jak se lidé učí řeč a jazyk, a jak je dále zpracovávají a vnímají. Zajímá se o sluchový a řečový vývoj obecně, v rámci lingvistiky pak především o laboratorní fonologii a fonetiku. více

Hana Dufková

Hana vystudovala doktorské studium v oboru Český jazyk, dlouhodobě pracuje na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a učí na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK. více

Maroš Filip

Maroš vystudoval psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Poté přešel na doktorát v oboru Obecná lingvistika na Univerzitě Karlově, kde se věnoval tématu syntaktického primingu. více

Natalia Nudga

Nataliina cesta k fonetice sice nebyla úplně přímočará, ale na druhou stranu ji její touha po nalezení průniku mezi matematikou, fyzikou a lingvistikou nemohla zavést nikam jinam. více

Martina Dvořáková

Martina se zabývá neurolingvistikou a akvizicí jazyka u dětí. Na Masarykově univerzitě v Brně napsala diplomovou práci o vlivu mateřského jazyka na brzké zpracování řeči (MMN) u dospělých mluvčí češtiny a ruštiny. více

Kateřina Kynčlová

Kateřina studuje magisterský obor Anglický jazyk a už od bakalářského studia se zaměřuje především na propojení lingvistiky a psychologie. Zajímá jí především percepce a osvojování jazyka a nejvíce ji těší testování vývoje řeči u malých miminek. více

Michaela Svoboda

Míša se v současnosti věnuje studiu fonetiky na FF UK a zároveň logopedie na MU. Hlavním zájmem jejího výzkumu je vývoj jazyka u dětí s kochleárními implantáty. více

Lucie Jarůšková

Lucka je studentkou doktorského studia v oboru Český jazyk. Nejvíce ji baví propojování více oborů, proto se věnuje psycholingvistice, zejména multilingvismu a psychosociálním aspektům řeči. více

Natálie Kikoťová

Natálie studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poprvé se k psycholingvistice dostala prostřednictvím středoškolské stáže, ve které se podílela na výzkumu vlivu dialektu na výběr kamaráda u českých dětí. více

Monika Kučerová

Monika studuje magisterský obor Fonetika na FF UK. Zajímá se o osvojování cizího jazyka dětmi předškolního věku. Ve své bakalářské práci zkoumala vývoj výslovnosti anglických a českých samohlásek u českých předškoláků. více

Josef Urbanec

Josef je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje jako pediatr na dětském oddělení v Havlíčkově Brodě a zároveň studuje kombinovaně postgraduální studium na Lékařské fakultě v Hradci Králové se specializací na neurofyziologii. více

Externí spolupracovníci

Šárka Šimáčková (Univerzita Palackého, Olomouc)
Václav Jonáš Podlipský (Univerzita Palackého, Olomouc)
Jan Kremláček (Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
Filip Smolík (Univerzita Karlova, Psychologický ústav AVČR, Praha)
Jan Chromý (Univerzita Karlova, Praha)

Bývalí členové

Nikola Paillereau v naší laboratoři působila jako postdoktorandka v letech 2018-2022 a pracovala na behaviorálních studiích vnímání řeči u dětí ve věku 4-10 měsíců. V roce 2023 pokračujeme ve spolupráci na probíhajícím projektu behaviorální segmentace slov u dětí a české adaptaci MB-CDI.

Zuzana Oceláková jako postgraduální studentka spolupracovala na několika výzkumných projektech a dělala u nás závěrečnou magisterskou práci, ve které navrhla model ztělesněné kognice řeči (tzv. embodied speech cognition).

Radka Klimičková je bývalá doktorandka, která se rozhodla pro kariéru mimo akademickou sféru jako překladatelka.

Veronika Ungrová s námi spolupracovala na několika projektech zaměřených na osvojování řeči u malých dětí. V diplomové práci se věnovala řeči zaměřené na dítě a rozdílům mezi dialektem matky a otce. Nyní pracuje jako učitelka češtiny na gymnáziu.

Kateřina Machová je fonetička a logopedka, která se ve své diplomové práci zabývala důvěryhodností mluvčích s vadou řečí a cizím přízvukem. Spolupracovala také na několika fonetických projektech.

Zita Maršíková a Jana Šimsová byly v letech 2020 a 2021 středoškolskými stážistkami v programu Otevřená věda.